Adolfsberg

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Följande sju arter är identifierade (svenska och latinska namn): • Nordfladdermus, Eptesicus nilsonii • Brunlångöra, Plecotus auritus • Dvärgpipistrell, Pipistrellus pygmaeus • Gråskimlig fladdermus, Vespertilio murinus • Större brunfladdermus, Nyctalus noctula • Mustaschfladdermus, Myotis mystacinus • Tajgafladdermus, Myotis brandtii 

Följande registreringar kräver ytterligare analys och fler inspelningar för säker identifiering • Fransfladdermus, Myotis nattereri (sällsynt art) • Vattenfladdermus, Myotis daubentonii (förekommer även i skog utan direkt anknytning till vatten)

Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Under säsongerna 2017–2018 har arbetsgruppen under ett stort antal nätter
(ca 3–5 timmar vid varje tillfälle) spelat in ultraljud från fladdermöss i Adolfsbergsskogen. Vi har en nu stor mängd inspelade data från flera olika arter.
Rent tekniskt har vi använt ultraljudsdetektorn Echometer kopplad till en iPhone.
Inspelningarna har förts över till ett särskilt dataprogram. Genom de sonogram som
visas i både iPhone och i dataprogrammet, där inspelade ljud även kan återges visuellt, kan man identifiera olika arter. Vi har förutom denna automatiska identifiering
av arten även låtit expertis vid SLU ta del av vissa av våra inspelningar, och hittills
har vi identifierat 7 olika arter. Därutöver finns ytterligare två arter som är osäkra
och kräver ytterligare inspelningar och analys. Om dessa två preliminära registreringar kan säkerställas har vi således hittat 9 av de 11 arter som teoretiskt sett kan
finnas i vår del av landet. Sammantaget menar vi att våra fynd tyder på en rik förekomst av fladdermöss i Adolfsbergsskogen och dessutom finns det en riklig variation
av olika arter.
 

Hur många fladdermöss såg du?
>50
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja